TARNYSTĖ DIEVUI IR ŽMONĖMS

2Mėnesio pradžioje Dusetose ( Zarasų r.) iškabinti skelbimai visus kvietė gegužės 10 – 11 dienomis į šventinius renginius, skirtus  Dusetų parapijos klebono kan. Stanislovo Krumpliausko 40 metų kunigystės sukakčiai paminėti.

Šventė prasidėjo Kultūros centre, Dusetų dailės galerijoje klebono Stanislovo Krumpliausko sukauptos dailės kūrinių kolekcijos parodos atidarymu. Kiekvienas kolekcijos eksponatas, pasak klebono Stanislovo, turi savo istoriją. Kolekcijoje vyrauja religinės tematikos paveikslai, tarp kurių yra ir labai vertingų. Dusetų  kultūros centro direktorius dailininkas Alvydas Stauskas negailėjo profesionalių pastebėjimų. „Ypatingą dėmesį reikia atkreipti“, – sakė Alvydas, – į paveikslą „Nukryžiuotas Viešpats su Marija Magdalena“, įsigytą iš grafo Kamarovskio dvaro. Šis paveikslas neabejotinai yra originalas, tapytas 18 amžiuje. Vertingi kulto apeigoms naudoti rankų darbo nėriniai iš Belgijos, įdomus ir originalus dar caro laikais fotografuoto vyskupo Antano Baranausko portretas, dailininko Stasio Petraškos paveikslas „Anykščiai“, atliktas ypatinga technika –  tapytas  naudojant labai susmulkintus spalvotus akmenėlius ir smiltainį. Jis klebonui padovanotas 25 metų kunigystės jubiliejaus proga.

Kultūros centro salėje prasidėjo  klebono kan. Stanislovo Krumpliausko kunigystės 40- mečio sukakties iškilmingas paminėjimas. Salė buvo pilnutėlė. Paminėti gabingo jubiliejaus į Dusetas atvyko LR Seimo narys Rokas Žilinskas, prof.dr.Aldona Vasiliauskienė, Rytų apeigų katalikų Švč. Trejybės bažnyčios Vilniuje kunigas t. Pavlo Jachimec OSBSM, kunigai Petras Krasauskas ir Virgilijus Liuima, Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, Antazavės klebonas Stanislovas Tamulionis, Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, rajono tarybos nariai Stasė Goštautienė ir Arnoldas Abramavičius, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys su bendruomenės atstovais ir gausus būrys dusetiškių parapijiečių.

Iš Anykščių atvyko pramoginių šokių vadovai Juozas Pratkelis ir Stasė Balevičienė su savo auklėtiniais. Istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“vadovė Jūratė Ūselienė su savo šokėjais. Paminėti garbingo jubiliejaus atvyko Anykščių vargonininkas Rimvydas Griauzdė, Anykščių ligoninės vyr. gydytojas Dalis Vaiginas su pavaduotoja Virginija Pažeriene ir nemažai buvusių parapijiečių,  taip pat draugų, giminaičių iš Utenos ir Vilniaus.

Renginį vedė Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios pastoracinės tarvbos narė Vanda Normantienė. Kartu su dusetiške saviveiklininke Margarita Simokaityte buvo šio renginio – koncerto režisierės ir scenografės.   Renginio vedėja į susirinkusius prabilo tokiais prasmingais žodžiais: „Leiskite padėkoti, kad suradote laiko pagerbti mūsų kleboną kanauninką Stanislovą Krumpliauską ir kartu pabūti minint 40 metų tarnystės Dievui ir žmonėms jubiliejų. Gyvenimo kasdienybė įtraukia į darbų sūkurį ir kartais būtinos tokios valandėlės, kai galima stabtelėti ir pažvelgti, ką gera nuveikei.

Noriu pakviesti susipažinti su mūsų  gerbiamo klebono prasmingai vingiuojančiu gyvenimo keliu. Trumpam pamirškime rūpesčius, nubraukime nuo veido nuovargį ir kartu prisiminkime reikšmingiausius įvykius klebono kely. Juk tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnio.“

Visi svarbiausi klebono Stanislovo gyvenimo įvykiai ir darbo bei poilsio momentai buvo rodomi didžiuliame multimedijos ekrane. Vaizdai palydėti turiningu renginio vedėjos pasakojimu.

Būsimasis klebonas gimė 1945 metais balandžio 24 dieną Zarasų r. Smalvų parapijos Ciciliškių kaime. 1965 m. baigė Zarasų Marytės  Melnikaitės vidurinę mokyklą. Atitarnavęs sovietinėje armijoje 1969 metais įstojo į Kauno tarpdiacezinę kunigų seminariją. 1974 m. balandžio 9 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje JE vyskupas Romualdas Krikščiūnas įšventino į kunigus. Pirmąsias Šv. Mišias aukojo Daugailių (Utenos raj.) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje pas savo dvasios tėvą kun. Pertą Baltušką.

Vėliau klebonui Stanislovui teko dirbti Biržų, Kupiškio  parapijose. Nuo 1995 m. gyveno ir tarnavo Anykščiuose. Buvo Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas ir Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius, Anykščių dekanato dekanas.

2007 m. klebonas paskirtas Panevėžio vyskupijos  katedros kapitulos kanauninku.

Nuo 2012 metų  kan. Stanislovas Krumpliauskas yra Dusetų ( Zarasų r. ) Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės ( Zarasų r. ) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius.

Nepamirštamas liko pernai metų vasaros laikotarpis, kol vyko bažnyčios remonto darbai, meldėmės lauke: tapome saulės ir lietaus, ir vėjų užgrūdinti, klebono aukojamų Šv. Mišių ir jo sakomų pamokslų pamaloninti, dvasiškai ūgtelėję ir laimingi vėl sugrįžome į savo neatpažįstamai išgražėjusią bažnyčią.

Prieš pradedant koncertą klebonas Stanislovas kalbėjo apie savo kelią į kunigystę, pasakojo, kad jaučiasi Dievo apdovanotas brangiausia žemėje dovana –  tarnauti Jam ir žmonėms. Prisiminė darbą kitose parapijose, kunigystės problemas sovietiniais metais, Sąjūdžio laikus. Tačiau visą tarnystės laiką jautė  laimę būti reikalingam žmonėms ir liūdesio, ir džiaugsmo valandomis. Džiaugėsi,  kad jį visą gyvenimą lydi žmonių meilė ir pagarba.

Scenoje pasirodė pramoginių šokių šokėjai bei  istorinių šokių kolektyvas „Baltoji pavana“ iš Anykščių, Dusetų Kultūros centro vaikų  folklorinis bei  moterų ansamblis „Svaja“. Paslaptingai nuskambėjo žiniuonių – Tado Grinevičiaus ir Sigitos Gudonienės – skaitomi tekstai apie gyvenimo prasmę, laimę dalintis gerais darbais bei  didžiausią ir paslaptingiausią pasaulio stebuklą maldą: „Maldos žodžiais, einančiais iš pačios širdies, Jūs kasdien atrakinate paslaptingus vartus ir patenkate ten, kur nepriklaupusiems prie maldos šaltinio ir neatsigėrusiems iš jo stebuklingos versmės įeiti draudžiama – į sielos pasaulį.“ Didingai nuskambėjo daina iš Dčiuzepės Verdžio operos „Nabukas“- „Skrisk svajone…“ Žiūrovai negailėjo plojimų po Tado  Grinevičiaus atliktos giesmės Cesar Frank „Panis Angelicus“. Finalinė daina „Aleliuja“, kurią atliko Margarita Simonaitytė, Eglė Kuzmienė bei Tadas Grinevičius, publiką privertė ploti atsistojus.

Gal ko nors nepaminėjau, tačiau visų dalyvavusių šiame koncerte indėlis didžiulis. Tai pagarbos ir dėkingumo išraiška ne tik mūsų jubiliatui, bet ir visiems besglaudžiantiem prie tikėjimo tiesų, ieškantiems didžiosios gyvenimo prasmės – Dievo.

Klebonas Stanislovas, padėkojęs koncerto dalyviams ir svečiams, pakvietė visus prie vakarienės stalo. Ateinančius iš koncertų salės trankiu maršu sutiko stilizuoto muzikos klubo „Giminija“ muzikantai iš Anykščių. Šio vakaro klubo muzikavimas – tai dovana mylimam ir neužmirštamam,  buvusiam Anykščių  klebonui Stanislovui.  Čia buvo daug sveikinimų, gėlių ir dovanų.  Buvo linksma: kas norėjo šoko, kas norėjo bendravo, kas norėjo ragavo turtingo stalo patiekalus…

Kitą dieną,  gerokai iki Šv. Mišių pradžios, žmonės rinkosi į Dusetų Švč. Trejybės bažnyčią. Daugelis prie didžiųjų bažnyčios vartų laukė atvykstančių garbingų dvasiškių ir juos lydinčių svečių. Garbingus svečius su duona ir druska pasitiko Dusetų seniūnas Saulius Kėblys su bendruomenės atstove Danute Topalskiene ir  Dusetų verslininkas Edmundas Banys su žmona Regina.

Į iškilmingas padėkos Šv. Mišias už kunigystės pašaukimą atvyko bei dalyvavo jas aukojant Gardino vyskupijos Ordinaras JE vyskupas Aleksander Kaškievič, jo pagalbininkas, teologijos mokslų daktaras kun. Roman Katimowski, JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Atvyko seminarijos bendramoksliai – Vilkaviškio vyskupijos Aukštosios Panemunės kun. Petras Krašauskas, Telšių vyskupijos kanauninkas Bronius Latakas iš Šventosios, kun. Antanas Valatka iš Vilniaus arkivyskupijos Mielagėnų Šv. Jono kryštytojo parapijos.

Žengiant į bažnyčią svečius pasitiko Dusetų choro giedama giemė „Petro laivas plauks kaip plaukęs…“ .Tai buvo didinga akimirka, nes pirmą kartą į Dusetų bažnyčią įžengė du vyskupai ir penki garbingi kunigai.

Evangelijos skaitnius skaitė broliai, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos abiturientai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai.  Pamokslą sakęs JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas pabrėžė, kad žmogui svarbiausi dalykai gyvenime – tikėjimas, malda ir šeima. Pasidžiaugė išpuošta bažnyčia ir gausiu būriu tikinčiųjų,  atėjusių  pagerbti savo kleboną.

Tautiniais rūbais pasipuošę mokiniai į vyskupų rankas įteikė atnašas – ŽVAKĘ, GĖLĘ, VAISIUS, VANDENĮ  IR  VYNĄ, EUCHARISTIJOS  DUONĄ, ŠV. MIŠIŲ  AUKOS  TAURĘ.

Po Šv. Mišių  kleboną Stanislovą pasveikino JE Gardino vyskupas Aleksander Kaškievič. Jis įteikė iš Romos atvežtą Šv. Jono Pauliaus paveikslą.  JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas dėkojo už gražią ir labai reikalingą tarnystę Dievui ir žmonėms.  Dusetų pastoracinės tarybos vardu kleboną sveikino Vanda Normantienė ir Romualdas Pučekas, sėkmės ir sveikatos linkėjo LR Seimo narys Algimantas Dumbrava su žmona Alicija, Gyvojo rožinio draugija, choristai,  giminės ir draugai, atvykę iš Lenkijos. Chorui sudainavus „Ilgiausių metų“ klebonas Stanislovas pakvietė visus į šventorių pasivaišinti kareiviška koše.

Baigėsi dvi dienas vykusi šventė. Klebonas Stanislovas padėkojo visiems, pasidžiaugė dusetiškiais ir pabrėžė, kad šios iškilmės skirtos ne jam, o Dievui,  Motinai Marijai ir visiems parapijiečiams.

 

                                                             Marija  Varenbergienė

7 6 5 4 3 1