PILIGRIMINĖ KELIONĖ

Rugsėjo 9 dieną, vadovaujami kanauninko Stanislovo Krumpliausko, Dusetų ir Antalieptės piligrimai lankėsi Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose. Kelionę, jau dvidešimt pirmą kartą organizavo nenuilstančioji Bronė Latvėnienė. Šiemet  pasirinkta diena, kai buvo meldžiamasi už ligonius,slaugytojus ir medicinos darbuotojus.

Kelionę pradėjome malda. Prašėme Aukščiausiojo globos kelionės metu.  Gyvojo Rožinio būrelio vadovė antalieptiškė Stanislava Purvelienė  skaitė Rožinio maldą, visi pritardami, giedojome Rožinio himną.

Kaip įprasta, sustojome Tytuvėnuose. Aplankėme Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčią,  klebonas Stanislovas  papasakojo apie vienuolyną ir bažnyčią. Pasimeldę  Šventųjų laiptų koplyčioje, vykome toliau.

Ir štai Šiluva. Visi dalyvavome  šv. Mišiose, kurias aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis su kitais vyskupais ir kunigais. Nustebino mus žmonių gausa. Mišiose dalyvavo Maltos ordino riteriai, maltiečiai ir piligrimai iš septyniolikos valstybių. Buvome pamaloninti, kai šv. Mišių pradžioje vyskupas, pristatydamas maldininkus paminėjo ir  mus, kad esame atvykę iš Antalieptės ir Dusetų parapijų.  Meldėmės Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje, prašydami sveikatos savo artimiesiems ir sau. Po šv. Mišių, vyskupų bei kunigų rankų uždėjimu, kiekvienas asmeniškai gavome palaiminimą.

Kiekvieną kartą, važiuodami turime ne vieną tikslą. Mūsų klebonas visada parodo ir įdomiai papasakoja apie viską, kas pakeliui yra reikšmingo. Šį kartą aplankėme Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus Katedrą. Antalieptės šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios vargonininkė Loreta Alaunienė papasakojo Katedros  įspūdingą istoriją. Apžiūrėjome saulės laikrodį ant bažnyčios sienos. ant šventovės laiptų sustojome
bendrai nuotraukai šiai kelionei prisiminti.

Aplankėme šv. Ignaco Lojolos  bažnyčią.  Čia 1990m. rugsėjo 7 dieną lankėsi šv. Tėvas  Jonas Paulius II. Šventojo popiežiaus atminimui 2012m. atidengta jo skulptūra . Šioje bažnyčioje mus pasitiko rektorius Stasys Kazėnas SJ, papasakojo apie bažnyčią ir apie šv. Ignacą Lojolą. Davė mums galimybę pagerbti  Šv. Tėvo Jono Pauliaus II relikviją. Tęsėme kelionę Šiauliuose.  Prie bendro pietų stalo
susėdome šv. Jurgio bažnyčios parapijos namuose. Šios bažnyčios šeimininkas Šiaulių vyskupo generalvikaras iš Antalieptės kilęs kun. Saulius Matulis džiaugėsi sulaukęs svečių iš mielo širdžiai krašto.

Piligriminėje kelionėje dalyvavo 92m. amžiaus Albinas Bislys, visų meiliai vadinamas Albiniuku. Jį švelniai globojo ir antalieptiškiai ir dusetiškiai.

Papietavę ir atsisveikinę su svetingu kun. S. Matuliu, pasukome namų link. Atidavę duoklę dvasiniams reikalams, grįždami užtraukėme mielą liaudies dainą.

Piligrimai dėkingi savo klebonui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui už prasmingą kelionę ir laukia naujų kelionių ir gerų įspūdžių.

Vera Brogienė