Vyskupo vizitas

Gegužės mėnesio pabaigoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas (toliau – Vyskupas Linas) aplankė Dusetų Švč. Trejybės ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijas. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas ne tik kruopščiai suplanavo susitikimus, bet ir atsakingai jiems ruošėsi. Per pastarąjį penkerių metų laikotarpį abejose parapijose nuveikta daug reikšmingų darbų: neatpažįstamai pasikeitė Antalieptės ir Dusetų bažnyčių vidaus interjerai, nuolat puoselėjama ir prižiūrima šventorių aplinka, bendradarbiaujama su vietos valdžios atstovais ir bendruomenėmis, prie parapijų aktyviai veikia Pastoracinės tarybos ir Gyvojo Rožinio būreliai.

Pirmoji vizitacijos diena buvo skirta susipažinti su esama parapijų finansine, ūkine ir sielovadine veiklomis, bendrauta su parapijų Pastoracinių tarybų nariais, seniūnais, kultūros ir medicinos darbuotojais. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje įvyko ypač jaudinantis susitikimas su abiturientais, jų tėveliais ir mokytojais.

Sekmadienį, per Švč. Trejybės iškilmę Antalieptės ir Dusetų bažnyčiose, Vyskupas Linas vadovavo Šventoms Mišioms ir pasakė labai prasmingus pamokslus. Antalieptės tikintiesiems jis priminė kun. Juozapo Varno, 1947 m. Antalieptės administratoriaus, išsakytą mintį: „Atlaidus jie žino ir skaičiuoja dienas iki jų. Atlaidams ruošiasi, batus valo, drabužius vėdina. Ir kai ateina atlaidų rytas, vieni pėsti, kiti važiuoti, visais keliais skuba bažnyčion. Bet su sekmadieniais jie nesiskaito. Sekmadieniais bažnyčion nebūtinai. Ir kodėl? Ogi todėl, kad čia jau tokia paveldėta tradicija.“ (psl. 648, „Panevėžio vyskupija“, 1998 m., Vilnius, Lietuvos katalikų mokslų akademija). Vyskupas Linas antalieptėnus ragino atsisakyti įpročio lankyti bažnyčią tik per atlaidus ar didžiąsias šventes ir kvietė išsivaduoti iš paveldėtos tradicijos, kaip pavyko išvaduoti Antalieptės bažnyčią iš pastolių.

Dusetų bažnyčioje vyravo iškilminga nuotaika, nes pasiryžusiems jaunuoliams buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Vyskupą sudomino vizitacijos metu surastas užrašas „Graži tu esi, Marija“ – tai centriniame bažnyčios altoriuje ant sidabrinių rūbų Švč. Mergelės Marijos paveiksle lotynų kalba įrašyti pranciškonų himno žodžiai. Pamaldų metu visi tikintieji buvo kviečiami ruoštis susitikimui su popiežiumi Pranciškumi, kuris trokšta susitikti su kiekvienu iš mūsų, prašyta neapsiriboti jo vizito stebėjimu tik per televiziją, o kviesta leistis į piligriminę kelionę. Sutvirtinamieji iš Vyskupo Lino rankų gavo vertingą dovaną: atvirlaiškį į jaunimo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, kuris įvyks 2018 m. rugsėjo 22 d. Vilniuje.

Tą sekmadienį tikintieji patyrė daug gražių akimirkų, o Vyskupas Linas buvo iškilmingai sutiktas su kasdienine duona: Antalieptėje jį pasitiko kaimo kapelos muzikantai, Dusetose – tikintieji skambant sveikinimo giesmėms į šventovę įvedė su ąžuolo vainiku. Tądien kan. Stanislovas Krumpliauskas tikintiesiems perskaitė išsamų pranešimą apie parapijų padėtį: jų istorinius aspektus ir įamžinimo darbus, statistinę – socialinę apžvalgą, sielovadą ir suaugusiųjų religinį švietimą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, finansinę – ūkinę padėtį, problemas ir ateities planus.

Po pamaldų tikintieji neskubėjo skirstytis, nes turėjo galimybę betarpiškai pabendrauti su Vyskupu Linu. Jo akys spinduliavo Kristaus šviesą ir kvietė mus ją nešti į savo šeimas bei bendruomenes.

Zarasų krašto žemė nepaprasta: joje įmintos palaimintojo Teofiliaus Matulionio ir Dievo tarno Mečislovo Reinio pėdos, dabar jos žmonėms mūsų bažnyčiose uoliai darbuojasi kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Tad nelikime abejingi išpažįstamam savo tikėjimui, nes pasak Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo, Kristus su mumis yra nuolat, kiekvieną akimirką, todėl mūsų pareiga atsakyti jam tuo pačiu: visa širdimi, visa siela ir visu protu mylėti Viešpatį, savo Dievą, bei savo artimą kaip save patį.

Olga Raugienė,

Antalieptės padalinio vyresnioji bibliotekininkė