Dusetų literatų klubui „Atgaiva“ – jau 20!

Lapkričio 28 dienos popietę Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje girdėjosi ne sklaidomų knygų puslapių šnaresys, o dainos ir poezijos posmai – Dusetų literatų klubas „Atgaiva“ šventė savo gražų 20 metų jubiliejų. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti į svečius atvykęs Utenos aklųjų ir silpnaregių draugijos vokalinis ansamblis „Diemedis“ (vad. Raimondas Garsonas). Liejosi visų klausytojų širdis sujaudinusi lyriškų dainų pynė apie meilę, gyvenimą, gimtinę, paįvairinama poezijos posmais. Koncerto pabaigoje nuskambėjo daina, sukurta pagal „Atgaivos“ narės Janės Grigėnienės eilėraščio žodžius. Gaila, kad autorei liga sutrukdė atvykti į šventę, tačiau poetę pasiekė dainos aidas ir visų kolegių nuoširdūs palinkėjimai kuo greičiau pasveikti.

„Diemedžio“ kolektyvo nariai pasveikino literates ne tik dainomis, bet ir gėlėmis, sudainavo „Ilgiausių metų“, palinkėjo, kad poečių akyse dar ilgai šviestų kūrybinės ugnelės. Literatų klubą „Atgaiva“ nuoširdžiai pasveikino ir Zarasų rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas Rimantas Jurevičius, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė.

Po koncerto neskubėta namo – atgaivietės sveikino savo mielą bičiulę poetę Eleną Antonovą, tądien taip pat šventusią savo gimtadienį, ilgai šnekučiavosi prie naminiais pyragais nukrauto vaišių stalo, dalijosi prisiminimais, kurių per 20 metų būta visokiausių. Kiek kelionių, kiek susitikimų, kiek knygų pristatymų – viską sunku ir beišvardinti! Šiltais žodžiais buvo prisimintos plunksnos sesės, išėjusios Amžinybėn… Daug padėkos žodžių išsakyta „Atgaivos“ klubo įkūrėjai bibliotekos vedėjai Elenai Gaižiuvienei, jos pavaduotojai Marijai Varenbergienei – šios moterys visuomet pilnos idėjų, sumanymų, jų dėka žodis tampa kūnu, pavirsta poezijos almanachais, prasmingais susitikimais su bendraminčiais, jaukiais pasibuvimais. Ir ne tik šios moterys, bet ir visas bibliotekos kolektyvas, visos klubo narės lyg bitelės lipdo bendrystės korį, prieš dvi dešimtis metų pranašiškai L. Malcienės pasiūlytu pavadinimu „Agaiva“.

 

Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekos vyr. bibliotekininkė ir literatų klubo „Atgaiva“ pirmininkė Elena GAIŽIUVIENĖ

Papasakokite plačiau apie Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ įkūrimą…

1997 lapkričio 27 dieną bibliotekos darbuotojų iniciatyva buvo sukviesti keletas žmonių, kurie myli poeziją, kūrybą. Tai mokytojai Osvaldas Vaičys, Leokadija Malcienė, Danutė Stankevičienė ir jau grįžusi iš Vilniaus bei apsigyvenusi Dusetose Marija Varenbergienė, kuri daug skaitė, dažnai lankėsi bibliotekoje, rašė straipsnius. Mintis apie klubo įkūrimą kirbėjo senokai, bet buvo nedrąsu, baugu ar mes, darbuotojos, įveiksime. Aišku, susirinkę pirmiausiai diskutavome, ar reikia Dusetose tokio literatų klubo – vienbalsiai nutarta, kad reikia. Vieningai priėmėme tuo metu jau keletą knygų išleidusios literatės L. Malcienės pasiūlytą vardą – „Atgaiva“, nes visi ilgėjomės švaraus, gaivaus, naujo literatūrinio žodžio. Išrinkome klubo tarybą: pirmininku – O. Vaičį, pavaduotoja – M. Varenbergienę, sekretore –V. Sinkevičienę. Klubo įstatus parengė M. Varenbergienė ir O. Vaičys. Vėliau klubui vadovavo L. Malcienė, pastarąjį dešimtmetį šios pareigos patikėtos man.

Kokia buvo pradžia, nuo ko pradėjote veiklą, ar noriai literatės įsitraukė į ją?

Klubas po truputį judėjo į priekį – rinkdavosi klubo nariai bibliotekos skaitykloje ir skaitydavo savo kūrybą. Šiek tiek laiko buvo ,,apmiręs‘‘. Vėliau pradėjome dažniau rinktis į skaitymus, organizuoti renginius. Po truputį mūsų būrelis ėmė gausėti ir netrukus tapo tikru klubu, turinčiu jau 20 narių.

Literatų klubas pirmą rimtą leidinį parengė 2005 metais. Dusetų krašto literatų kūrybos almanache „Laiko tėkmė“ savo kūrybą spausdino 30 autorių. Almanacho iliustracijoms panaudoti Dusetų K. Būgos gimnazijos abiturientų (dailės klasės) baigiamieji darbai, parinkti dailės mokytojo Alvydo Stausko. Leidybą rėmė Zarasų savivaldybė. Almanachą redagavo klubo narė D. Stankevičienė, o leidome Švenčionyse, ,,Firido‘‘spaustuvėje. Artėjant „Atgaivos“ klubo dvidešimtmečiui Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka išleido klubo literatų kūrybos kompiuterinį leidinį, iliustruotą V. Visockienės darbais.

Per 20 gyvavimo metų klubo narės Leokadija Malcienė, Rimtautė Jakaitienė, šviesios atminties Danutė Stankevičienė ir Danutė Drebulienė, Janė Grigėnienė, Monika Matulienė, Angelė Braknienė ir Joana Stašienė išleido savo kūrybos knygas. Klubo narės L. Malcienė ir J. Grigėnienė tapo Nepriklausomų rašytojų sąjungos narėmis. Daugiausia knygų išleido L.Malcienė – 16, J. Grigėnienė – 7.

Šeši literatų klubo „Atgaiva“ nariai įvairiais metais tapo Zarasų rajono metų literatais – tai Osvaldas Vaičys, Danutė Stankevičienė, Leokadija Malcienė, Danutė Drebulienė ir Vilija Visockienė.

Utenos leidykla ,,Kamonada‘‘ (sudarytojas Vytautas Kaziela) spausdino rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinktinę, į kurią pakliuvo ir Dusetų literačių kūriniai. Be mūsų literačių nepraeina bibliotekos rengiami renginiai.

20 metų – ilgas laiko tarpas. Ryškiausi, įsimintiniausi nuveikti darbai?

Taip, 20 metų mūsų gyvenime ilgas laiko tarpas, bet per tuos metus daug kas ir nuveikta. Klubo narių susitikimai vyksta kartą per mėnesį, bet esant reikalui pasikviečiame ir dažniau. Prieš keletą metų trys literatės sugalvojo jumoristinę inscenizaciją, sukūrė tekstą ir pačios suvaidino klubo narėms. Dabar jau nėra vienos ,,artistės‘‘ mūsų tarpe… Šį vaidinimą prisimename iki šių dienų. Pažymime klubo jubiliejus. Džiaugiamės išleistomis knygomis ir jas pristatome skaitytojams. Dar turime pasidžiaugti, kad šeši Dusetų klubo nariai buvo išrinkti Zarasų rajono metų literatais – D. Stankevičienė, V. Visockienė, D. Drebulienė, L. Malcienė, O. Vaičys ir J. Grigėnienė. Literatės L. Malcienė ir J. Grigėnienė yra Nepriklausomų rašytojų sąjungos narės. 2017m. prozos konkurso ,,Balta paukštė‘‘ nugalėtoja tapo L. Malcienė. Daugeliui mūsų klubo narių eilėraščių tekstams yra sukurtos melodijos – ir šie posmai tapo dainomis. Dainingiausi tekstai – J. Grigėnienės. Melodijas jiems sukūrė Elena Antonova, pati jiems akomponuoja akordeonu. Šios dainos skambėjo Ignalinos, Rokiškio, Utenos, Širvintų, Zarasų kultūros įstaigose.

Turbūt bendraujate ir su kitais klubais?

Dažnokai susitinkame arba pasikviečiame į svečius kitus klubus. Pas mus buvo atvykę Ignalinos literatų klubas ,,Lelija‘‘, Zarasų ,,Virš tylos, Utenos ,,Verdenė‘‘, Rokiškio ,,Vaivorykštė‘‘, Laibgalių, Jūžintų, Obelių, Utenos rajono Kaniūkų, Vilučių literatai. Klubo narės J.Grigėnienė, E.Antonova, R.Jakaitienė lankėsi Širvintose, kituose rajonuose, ten ne tik skaitė savo posmus, bet ir dainavo savo kūrybos dainas.

Ar ateina naujų narių, kaip bandote juos pritraukti? Kokie ateities planai, vizijos?

Labai laukiame naujų narių, bet ne tiek daug jų turime. Prieš kokius metus atėjo V. Visockienė. Viena iš jaunesnių, kuri ne tik poeziją rašo, bet ir straipsnius, rengia fotografijos, karpinių parodas. Dusetiškiai džiaugiasi, kad Vilija rado Dusetas. Visada mes laukiame naujų narių, kurie gali ir nori bendrauti su literatais. Ateities planai beribiai, reikia tik įgyvendinti juos. Aišku, kad reikia išleisti dar viena almanachą, nes turi literatės daug naujų poezijos, prozos kūrinių. Norėtųsi sukviesti kaimyninių rajonų literatus į vieną bendrą renginį, pvz. naktinius skaitymus.

Kokią vietą Jūsų asmeniniame gyvenime užima tiek pats klubas, tiek literatūra?

Neslėpsiu, mano asmeniniame gyvenime mano darbo vieta– tai šventovė, į kurią vaikštau jau 46 metai ir ja didžiuojuosi. Labai džiaugiuosi, kad man gyvenimas lėmė prisiglausti arčiau prie knygų. Kiek turiu laisvo laiko – skaitau. Mėgstu tremtinių, biografines, pažintines, religines, kelionių ir profesinę literatūrą. Kiekvienais metais važiuoju į knygų mugę, pasitaikius progai perku knygas – turiu jų daug prikaupusi namuose.

Klubas man yra brangus, ne mažiau mielos mūsų klubo narės. Kai susirenkame, linksmai pasibūname. Gera paklausyti jų kūrybos, iš arčiau pažinti jas pačias, jų charakterius. Prieš keletą metų į mūsų literatų klubą atėjo Linutė ir Nijolė, kurios nerašo eilių, bet mėgsta klausytis kitų kūrybos. Su malonumu jos bendrauja su literatėmis, dalyvauja renginiuose.

Ne vien rožėmis literatų gyvenimas klotas, būna ir išgyvenimų, tuomet stengiamės pabūti kartu, užjausti. Su giliu liūdesiu atsisveikinome ir palydėjome į Amžinybę jau keturias mūsų klubo nares – Danutę Stankevičienę, Veroniką Narbutienę, Oną Simanavičienę, Danutę Drebulienę ir Stasę Gečiauskienę.

Džiaugiuosi, kad mūsų „Atgaiva“ gyva, šviesi ir kūrybinga. Linkiu visoms sveikatos, energijos, naujų kūrybinių įkvėpimų, įdomių minčių ir jų sėkmingo įgyvendinimo, kad dar ilgai galėtų stebintų visus savo nuveiktais darbais.

———————————————————————————————————————————————-

Kokią reikšmę šis klubas turi literačių gyvenime, mielai sutiko pasidalinti „Atgaivos“ klubo narė Monika Matulienė, o E. Gaižiuvienė ir M. Varenbergienė atsakė į keletą klausimų apie klubo įkūrimą ir gyvavimą.

Monika Matulienė:„ Visą gyvenimą labai mėgau literatūrą, tačiau likimas pakrypo kitaip – baigiau Kauno LŽŪA agronomijos fakultetą. Nelaikau savęs tobulai rašančia, tačiau esu patenkinta papuolusi į bendraminčių būrį. Labai gerai atsimenu pirmą susitikimą klube „Atgaiva“ – nedrąsiai paskaičiau keletą savo kūrybos eilėraštukų, pasiklausiau, ką skaitė kitos narės, pabendravom ir sutarėm, kada vėl galėsim susitikti. Jaučiausi pakilusi vienu laipteliu aukštyn. Po šio susitikimo pabudau vidury nakties, lyg išgirdusi kažkieno diktuojamas eilutes: „Žmogui reikia kažko, kas nakty nusileidžia,/ Kartais reikia žmogaus, kad pažvelgtum į veidą,/ O gal vieno vienintelio žodžio svaraus, kad pabustum iš miego gilaus, / Kad prisėstum prie stalo plataus,/ Pajustum sielą žmogaus, / Kad galėtum išgirsti kitus/ Ir įvertintum savo svertu.“ Man atrodė, kad mano gyvenimo pilkoje kasdienybėje atsirado mažytis šviesos spindulėlis. Nepaisant kasdienių darbų ir rūpesčių prasidėjo lyg naujas mano gyvenimo etapas. Visi mūsų susitikimai, pokalbiai, kai gali išreikšti ir pasidalinti mintimis, ką matai, ką jauti – tai tikra atgaiva sielai.“ Poetei dalyvavimas klubo veikloje iš tiesų lyg išskleidė sparnus – 2008 m. ji išleido eilėraščių knygutę „Atspindžiai“, 2013 m. išėjo „Metų vėrinys“.

 

Vilija Visockienė