ŠVENTOS MIŠIOS UŽ DUSETŲ KRAŠTO LIETUVOS SAVANORIUS

Kovo 18 dieną 12 valandą Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje buvo iškilmingai aukojamos Šventos Mišios už Dusetų krašto Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius. Šventas Mišias aukojo Dusetų parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Gražiai įrėmintuose paveiksluose buvo išvardintos visų savanorių pavardės ir vardai, kilmės vieta. Paveikslas buvo pastatytas ant Švento angelo rankų priešais bažnyčios pagrindinį altorių ir papuoštas gėlėmis. Šalia savanorių pavardžių paveikslo buvo iškelta Lietuvos valstybės vėliava, stovėjo Dusetų jaunųjų šaulių garbės sargyba.

Prieš Šventas Mišias kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas perskaitė visų 61 savanorio vadus ir pavardes, skelbtame pamoksle paminėjo, kad šios Šventos Mišios yra vienas iš mūsų bažnyčios renginių, skirtų Lietuvos 100 – mečio jubiliejui paminėti, kad šioje bažnyčioje pirmą kartą per šimtą metų nuskambėjo visų savanorių vardai ir pavardės, kad pirmą kartą savo maldomis mes padėkojome už šių žmonių ryžtą dalyvaujant Lietuvos kariuomenės kūrime. Lietuvos vardas ir jos vaikų sudėtos aukos kovojant už Tėvynės laisvę ne vieną kartą nuskambėjo iš klebono Stanislovo lūpų.

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios metraštininkas Petras Liesis filmavimo kameroje įamžino ir šį iškilmingą renginį. Didelis, gal jau kilometrais išmatuojamas gerbiamo Petro sukurtų filmų archyvas dar laukia savo valandos, kada bus parodytas dusetiškiams. Ačiū, jam.

Po Šventų Mišių Dusetų bažnyčios choras Lietuvos savanorių atminimui pagiedojo giesmes – „Viešpaties Angelas“, „Amžiną atilsį, duok mirusiems Viešpatie“. Didingai nuskambėjo Lietuvos valstybės himnas, ir jau tapęs giesme kūrinys – „Tu, kuris aukštai“.

Nuoširdžiai dėkoju visiems padėjusiems surengti šį iškilmingą Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių iš Dusetų krašto paminėjimą ir maldas už Juos. Pirmiausia – Dusetų K. Būgos gimnazijos istorijos mokytojui Rimantui Garuoliui, parengusiam savanorių sąrašą, Dusetų Kultūros centro Dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui ir vadybininkei Rimai Simanavičienei už savanorių pavardžių įamžinimą, Dusetų šauliui Juozui Kazlui už jaunųjų šaulių Garbės sargybos organizavimą, Dusetų bendruomenės pirmininkei Aldonai Žiliukienei už puikias fotografijas, bažnyčios choristams ir jiems vadovavusiai Janinai Kaškauskienei. Visų dusetiškių vardu nuoširdžiausiai dėkoju Dusetų klebonui kanauninkui Stanislovui Krumpliauskui maldomis ir didele pagarba apvainikavusiam šias Šventas Mišias Dusetų Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje.

Marija VARENBERGIENĖ