AUKOS, ĮPRASMINANČIOS TIKĖJIMO TVIRTYBĘ

4)Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, ką tik užbaigęs Dusetų bažnyčios atnaujinimo ir neatidėliotino remonto darbus, vėl rūpinasi naujais, didžiuliais darbais – atstatyti KRYŽIAUS KELIO stočių koplytėles, kurios gražiai įkomponuotos į bažnyčią juosiantį mūro aptvarą. Jos įrengtos 1888 metais Dusetų bažnyčioje dirbusio klebono Antano Rumševičiaus, ir jau daugelį dešimtmečių suvargusios ir apleistos nebeatlieka savo paskirties – priimti maldai tikinčiuosius einančius Kryžiaus Kelią aplink mūsų šventovę.

Šių eilučių autorė dar prisimena, kad šiose Koplytėlėse kabojo didžiuliai paveikslai, vaizduojantys Kristaus kančios kelią. Kiekviena koplytėlė buvo uždaroma kalto metalo ažūriniais varteliais, kad kiekvienu paros metu atėjęs tikintysis maldingai susikaupęs, galėtų pagarbinti Išganytoją, atlikti atgailą, prašyti Dievo malonių. Atlaidų dienomis, parapijietės atnešdavo gražiausius žiedus iš savo darželių ir papuošdavo koplytėlių altorėlius. Tačiau karo ir pokario metais Kryžiaus Kelio koplytėlės buvo išniekintos, varteliai išlaužyti, paveikslai nežinia kur dingę.

Mūsų nenuilstantis klebonas Stanislovas jau pasirūpino, kad Kryžiaus Kelio stočių koplytėlės, kurių yra keturiolika, būtų apžiūrėtos specialistų ir apytiksliai įvertinta darbų apimtis ir kaina.

Nuostabu, kad ir Aukščiausiojo malonė laimina šiuos darbus – iš Amerikos (JAV), Niuarko miesto ( Naujojo Džersio valstija ) į Lietuvą atkeliavo prieš 100 metų pagaminti Kryžiaus Kelio stočių atvaizdai, kurie padedant Panevėžio vyskupijai pasiekė Dusetų Švč. Trejybės bažnyčią. Šie labai vertingi Kryžiaus Kelių stočių atvaizdai bus pakabinti mūsų bažnyčioje, o dabar esančios stotys, bus patalpintos naujai suremontuotose koplytėlėse. Šia dovana Lietuvai pasirūpino JAV gyvuojanti „Lietuvos Vyčių“ organizacijos 29 – ji kuopa, kuriai vadovauja Rita Sussko. Už dovanos persiuntimą į Lietuvą sumokėjo Danute Marie Augus – Scola iš Kalifornijos, taip pat esanti šios organizacijos nare.

Už šią vertingą dovaną, ir už tai, kad ji atkeliavo į Dusetų Švč. Trejybės parapiją, tikintieji dėkoja Panevėžio vyskupui J. E. Jonui Kauneckui ir . Kauno arkivyskupui J. E. Lionginui Virbalui, taip pat Niuarko Švenčiausios Trejybės bažnyčios bendruomenei.

Šiuo metu – didžiausia problema, sakė mūsų klebonas, – lėšos, reikalingos atstatymo darbams. Be parapijiečių pagalbos šie darbai bus neįmanomi, rūpinosi kebonas. Jis pasidžiaugė, kad Panevėžio Vyskupija leido aukotojus įamžinti specialiai tam tikslui pagamintose lentelėse, kurios bus pritvirtintos prie atstatytų Kryžiaus Kelio stočių su aukotojo ar jo šeimos pavarde ir trumpu pageidaujamu tekstu. Klebonas Stanislovas kviečia visus geros valios tikinčiuosius – parapijiečius , kraštiečius, draugijas ar organizacijas paremti šiuos didelius darbus ir ilgiems metams palikti savo tikėjimo tvirtybės ir padėkos Aukščiausiajam įamžinimo ženklus ateinančioms kartoms.

Kad norintiems prisdėti prie šios taurios aukos, būtų lengviau apsispręsti, kurią Kryžiaus Kelio stotį pasirinkti, noriu trumpai pasidalinti Kryžiaus Kelio stočių apmastymais ( sutrumpintais ), kuriuos parengė Paštuvos ( Kauno raj. ) seserys karmelitės.

Eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, iš kurio kančios, aukos, meilės ir kantrumo mokomės, gyvendami savo gyvenimus.

 

1 – oji stotis. Jėzus nuteisiamas mirti. Padėk mums, Viešpatie, kai esame kaltinami tuo, ko nepadarėme, kai mus išduoda ir įskaudina.

 

2 – oji stotis. Jėzus paima nešti Kryžių. Kai gyvenimas sunkus, kai patiriame blogį, skausmą, ligą, nepasisekimą, padėk mums, Viešpatie Jėzau.

 

3 – oji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po Kryžiumi. Mes irgi, Viešpatie, parpuolame savo gyvenimo kelionėje, kai kartais elgiamės neteisingai. Padėk mums, kad nenusimintume ir neprarastume vilties, bet keltumės ir vėl sektume Tavimi.

 

4 – oji stotis. Jėzus sutinka savo Motiną. Marija yra ir mūsų Motina. Ji myli mus taip pat, kaip mylėjo Jėzų. Kai esame nelaimingi ar prislėgti kokio nors rūpesčio, Ji apkabina mus savo mylinčiomis, guodžiančiomis rankomis.

 

5 – oji stotis. Simonas Kirenietis padeda Jėzui nešti Kryžių. Padėk mums, Viešpatie, visada būti pasirengusiems pagelbėti kiekvienam, paaukojant savo laiką, pinigus ar kitu būdu, ir neprimesti kitam to, ką patys galime padaryti.

 

6 – toji stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą. Padėk mums, Viešpatie, atkreipti dėmesį į kitus, matyti jų kentėjimus, pasakyti jiems gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką, kaip Veronika.

 

7 – oji stotis. Jėzus parpuola antrą kartą. Viešpatie, kai mes patiriame nusivylimą, visko žlugimą, kai netenkame drąsos ir noro, kai parpuolame prislėgti savo kryžiaus svorio, padėk mums pasitikėti Tėvo meile ir atrasti jėgų eiti toliau.

 

8 – toji stotis. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris. Viešpatie, mokyk mus savo kančių apsuptyje rodyti užuojautą kenčiantiems ir su didesniu noru ir atsidavimu nešti savo kryžių.

 

9 – oji stotis. Jėzus parpuola trečią kartą. Viešpatie, kai prarandame norą eiti pirmyn, kai gyvenimas tampa sunkus ir nesimato šviesos tunelio gale, padėk mums ištverti iki galo.

 

10 – oji stotis. Jėzui nuplėšia drabužius. Viešpatie, ir mūsų gyvenime būna metas, kai esame atstumti, pajuokiami, vieniši. Tegul mus visada sustiprina Tavo artumas.

 

11 – oji stotis. Jėzus prikalamas prie Kryžiaus. Viešpatie, padėk mums atleisti tiems, kurie mūsų nekenčia ar daro mums bloga, padėk neatsilyginti tuo pačiu, bet melstis už juos ir mylėti juos taip, kaip Tu.

 

12 – oji stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus. Viešpatie, kai jaučiamės sutrikę, atstumti, nutolę nuo Dievo, padėk prisiminti, kad mūsų tamsybių valandą mūsų dangiškasis Tėvas nepaliko mūsų.

 

13 – toji stotis. Jėzus nuimamas nuo Kryžiaus. Viešpatie, dėkojame, kad davei mums taip mylinčią Motiną Mariją, dėkojame už tą dalį, kurią ji atliko Tavo išganymo slėpinyje. Pažadink troškimą karštai mylėti Mariją ir taip gyventi, kad būtume verti tokios Motinos.

 

14 – toji stotis. Jėzus laidojamas kape. Viešpatie, dėkojame už auką, paaukotą už mus. Padėk mums kreipti žvilgsnius į Tave, kad mūsų gyvenimai būtų verti Tavo meilės.

 

Norintieji aukoti savo lėšas šių didžių ir kilnių darbų įgyvendinimui ir gauti išsamesnę informaciją, prašome kreiptis į Dusetų Švč. Trejybės parapijos kleboną kanauninką Stanislovą Krumpliauską, bažnyčioje po pamaldų, arba tel 868212388.

 

Marija VARENBERGIENĖ

1(4) 2(3) 4)