Tiberiados broliai pakvietė maldos bendrystei

DSCF1461Tiberiados bendruomenės broliai, gyvenantys Baltriškių kaime, sausio 10 dieną lankėsi Dusetose. Čia jie susitiko su Dusetų K. Būgos gimazijos moksleiviais ir vieną papildomą savo apsilankymo valandėlę paskyrė susitikimui su dusetiškiais, kuris įvyko Dusetų K. Būgos bibliotekoje.

Į susitikimą bibliotekoje stvyko dusetiškiams gerai pažįstamas brolis Egidijus ir du jaunuoliai – Donatas ir Algimantas. Susitikimas prasidėjo bendra malda pagarbinant Aukščiausiųjį, dėkojant Jam už visas suteiktas malones ir net už galimybę tos dienos bendravimui.

Donatas ir Algimantas yra savęs pažinimo ir dvasinės pilnatvės ieškojimų kelyje. Štai, kaip Donatas pasakoja apie savo kelią pas Tiberiados brolius: „Studijavau KTU statybos inžineriją ir muzikos technologijas, bet nusprendžiau studijas nutraukti ir atvykti į Baltriškes pas broliukus ieškoti savo tikrojo pašaukimo. Pagyvenęs čia supratau, kad gyvenimas bendruomenėje mane praturtina dvasiškai, neleidžia būti vienišam, o vis naujų žmonių apsilankymas suteikia galimybė juos pažinti, padėti jiems, dalintis patirtimi, o, svarbiausia – plečiasi naujų draugų ratas. Čia tikiuosi rasti savo tikrąjį pašaukimą, bet kol kas galvoje tik chaosas“….Algimantas – Vytauto Didžiojo universiteto  studentas. Pas Tiberiados brolius atvyko trumpam –  per žiemos sesijos atostogas. Tačiau ir per tą laiką pajuto, kad jis čia savas, kad jam priimtina bendruomenės dienotvarkė, užsiėmimai, susitikimai, kad jis čia jaučiasu reikalingas ir laimingas.

Klausimai, pateikti broliui Egidijui buvo labai įvairūs, daugiausiai liečiantys dvasinius – religinius žmonių gyvenimo dalykus. Brolis Egidijus labai suprantamai paaiškino susirinkusiems apie tikėjimo esmę, apie atgailos svarbą, mylinčio Dievo ilgesį, išpažinties ir Šv. Komunijos palaimingą veikimą žmogaus gyvenimo sunkumuose. Susidomėję klausėme brolio Egidijaus pamokymus, kaip surasti tobulėjimo kelius, kokią reikšmę jaunimo pasirinkimams turi šeimose egziztuojančios tradicijos.Trumpai papasakojo apie gyvenime pasitaukančias klaidas, tokias atrodytų pastoviai   sekančias paskui žmogų : nemokėjmą riboti savo norų, jausmą, kad esame Dievo apleisti, nes užmirštame, kad Dievas yra tapęs žmoguni ir gyvenęs tarp mūsų, kad Jis visada yra su mumis.

Greitai prabėgo nepaprastai įdomi pokalbių valandėlė. Ir mes, ir mūsų svečiai iš Tiberiados bendruomenės pajutome, kad tokie susitikimai žmonėms labai reikalingi. Toks betarpiškas bendravimas su meile ir ramybe švytinčiais tikėjimo broliais , jų gyvenimo ir veiklos pažinimas, jų spinduliuojanti Dievo meilė paaugina mus dvasiškai ir paguodžia.

Išgėrę karštos arbatos ir užkandę mūsų paruoštų kuklių vaišių broliai išvyko į savo  namus Baltriškėse.

Už šią bendrystės su mielais broliais valandėlę dėkojame Dusetų K. Būgos gimnazijos tikybos mokytojai Editai Palivanaitei, kuri pasirūpino jų kelione – atvykimu , ir grįžimu į Baltriškes. Taip pat nuoširdžiai dėkojame K. Būgos bibliotekos kolektyvui už šiltą lankytojų priėmimą ir rūpestį, kad broliukai iš Baltriškių parvažiuotų i savo namus sotūs ir patenkinti

Lietuvos gyventojus, tarp kurių yra ir nemažai dusetiškių, ir  kurie sutiko dalintis maldos bendryste,  Tiberiados vienuoliai vadina broliais ir seserimis. Jie  gavo šios Tiberiados bendruomenės MALDOS  BENDRYSTĖS  KALENDORIŲ, ir MALDOS   INTENCIJAS. Kalendoriuje  tiksliai išdėstyta Tiberiados brolių užsiėmimų  ir susitikimų  darbotvarkė pirmąjam šių metų ketvirčiui.

Taip pat  išsamiai  išdėstytos ir Maldos intencijos. Tiberiados bendruomenės broliai kviečia melstis, kad Kristus sutvirtintų kiekvieną iš mūsų šventumo kelyje – kad išmoktume  pajusti gilios maldos, meilės ir ištvermingumo didybę savo  gyvenimuose. Kviečia mus melstis už Jono Krykštytojo metus ir Tiberiados bendruomenėje apsigyvenusius jaunuolius, kad jų apsisprendimo, tarnystės ir mokymosi laikas būtų prasmingas ir pilnas palaimos. Kadangi šie metai Katalikų bažnyčios paskelbti ŠEIMOS  METAIS, broliai kviečia melstis už visas šeimas, o ypač už tas, kurios atsakingos už maldos grupes. Savo maldose  prašysime   Aukščiausio, kad suteiktų sveikatos ir išrvermės lankant šeimas, vienišus žmones, ligonius, kad išmoktume padrąsinti juos , pasimelstume drauge, sustiprintume tikėjime, kad išmoktume spinduliuoti Kristaus šviesą.

 

Marija   VARENBERGIENĖ

Nuotraukos  Elenos  GAIŽIUVIENĖS

DSCF1462