Vienybė težydi!

Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis, savo kalboje Šiauliuose 1940 m. vasario 16 d. sakė: „Nepriklausomybės Aktas – tai ryškiausias tautos vieningumo simbolis <…>. To Akto sudarymo savybės – tai savotiška tautos evangelija, kuri nesensta ir visuomet yra aktuali, nes mūsų tautai, užimančiai ypatingą geografinę padėtį, visuomet teko ir teks kovoti, budėti dėl savo gyvybės išlaikymo, dėl savo nepriklausomybės saugumo. Tų kovų pasisekimą gali laiduoti tik visos tautos vieningumas, koksai jis buvo pasireiškęs paskelbiant Vasario 16-osios Aktą“. Stebėdami šiandienos politinius įvykius pasaulyje ar savame krašte, skausmingai suvokiame, kad nei Akto paskelbimas, nei A. Stulginskio ištartos mintys aktualumo neprarado, kad istorijos pamokas tebesimokome ir šiandien.

Giedrą vasario 16 dieną prie Šaulių namų rinkosi Dusetų šaulių kuopos nariai – kuopos vadas Alvydas Šeikus, kuopos vado pavaduotojas Juozas Kazlas, šauliai Algirdas Izidorius Čiegis, Aurelija Sinicienė. Nuo čia kartu su Dusetų seniūnu Sauliumi Kėbliu jie nuvyko į Sadūnų kapines, kur palaidotas daktaras Juozas Buzelis, Steigiamojo Seimo narys, žymus mūsų krašto Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. Jo atminimą šauliai bei atvykusi Zarasų rajono savivaldybės tarybos narė Stasė Goštautienė pagerbė tylos minute, padėjo gėlių. Vėliau visi aplankė Dusetų kapinėse besiilsinčių partizanų kapus ir paminklą, skirtą pokario partizanų atminimui. Visur buvo padėti gėlių vainikai bei uždegtos žvakutės.

Atsiliepdama į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės raginimą šalies gyventojams išradingai švęsti Vasario 16-ąją, Dusetų bendruomenė surengė keletą gražių akcijų, kurių tikslas buvo pamiršti kasdienius rūpesčius, nesutarimus ir parodyti, jog galime būti ir visuomeniški, ir vieningi. Švč. Trejybės bažnyčioje bendruomenės ir Dusetų parapijos klebono kanauninko Stanislovo Krumpliausko iniciatyva kiekvienam atėjusiam į šv. Mišias bendruomenės narės Vilma Jarmalavičienė ir Danutė Topalskienė prisegė trispalves juosteles. Pamokslo metu klebonas kalbėjo apie Nepriklausomybę kaip išaušusį rytą po ilgos kančių nakties, linkėjo nepasiduoti kasdienybės apnašoms, išlaikyti šviesią dvasią, tautinę savimonę, o taip pat nepamiršti svarbiausio – dešimties Dievo įsakymų. Baigiantis pamaldoms buvo pašventinta Lietuvos trispalvė, kurią gausi ir džiugi procesija, dainuodama lietuvių liaudies dainas, miestelio gatvėmis iškilmingai nunešė į Nepriklausomybės aikštę. Ją iškelti buvo patikėta Dusetų krašto Garbės piliečiams Donatui Čepukui ir Vytautui Čypui. Saulėje besiplaikstanti lyg atgijusi vėliava išsiskleidė ryškiu vilties žiedu. Sugiedojus Tautišką giesmę, patriotines eiles skaitė Angelė Braknienė ir Elena Antonova. Vėliau padėtos gėlės prie Nepriklausomybės paminklo, ir darni žmonių eisena pajudėjo link Dusetų Kultūros centro. Jame įvykęs šventinis minėjimas taip pat prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu. Susirinkusius sveikino Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, renginio svečiai Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys, Zarasų rajono tarybos nariai Arnoldas Abramavičius, Stasė Goštautienė, taip pat Vytautas Sekonas, Benjaminas Sakalauskas, Dusetų šaulių kuopos vadas Alvydas Šeikus.

Po minėjimo koncertavo Dusetų kultūros centro moterų ansamblis „Svaja“, Dusetų meno mokyklos akordeonininkų duetas Martynas Dainys ir Ignas Bulota, vaikų folklorinis kolektyvas „Sartukas”, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos pirmokė Uršulė Krikščionaitytė, Dusetų meno mokyklos fortepijoninis duetas Rusnė Kaškauskaitė ir Gabija Malažinskaitė, Dusetų meno mokyklos jaunučių vokalinis ansamblis, mokytojos Eglės Kuzmienės ir Margaritos Simokaitytės duetas, Dusetų kultūros centro moterų folklorinis kolektyvas „ Du sietai“, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos penktos klasės mergaičių vokalinis ansamblis, Dusetų meno mokyklos merginų vokalinis ansamblis, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos vokalinis mergaičių ansamblis, Goda Kazlaitė, Kultūros centro Mėgėjų kolektyvas. Skambėjusios dainos, šokiai, sugroti muzikiniai kūriniai, deklamuoti poezijos posmai dovanojo daug šiltų, nuoširdžių emocijų, o koncerto pabaigoje nuskambėjusi, kaip prisipažino klebonas kan. S. Krumpliauskas, jo mėgstamiausia daina „Miškų dukra“, kurią atliko Margarita ir moterų ansamblis „Svaja“, iki ašarų sujaudino ne vieną žiūrovą.

Renginį vedę šaunieji gimnazistai Justina Šinkūnaitė ir Dovydas Alaunė renginio pabaigoje padėkojo visiems, padėjusiems surengti šią šventę: Vandai Normantienei, Daliai Deinienei, Reginai Gadliauskienei, Juozui Švedui, Sigitai Gudonienei, Eglei Kuzmienei, Margaritai Simokaitytei, Janinai Kaškauskienei.

Ši šventė baigėsi, bet nepamirškime, kad šventinei nuotaikai nebūtinai reikia daug pinigų. Juk šypsena, apsikabinimas, vienas kito pasveikinimas nieko nekainuoja. Tad ir ateityje patys kurkime šventes, džiugias ir nuotaikingas, kurios įrodytų, kad lietuviai moka švęsti, kaip ir moka kovoti už savo laisvę. Tą primena ir mūsų Prezidentės sveikinimas: „Prieš 97-erius metus Nepriklausomybės Akto signatarai žengė istorinį žingsnį ir įtvirtino mūsų teisę būti laisviems. Būkime verti iškovotos Nepriklausomybės, mylėkime ir saugokime savo Tėvynę. Didžiuokimės savo valstybės istorija, kalba ir tradicijomis. Prisiminkime, kad Lietuva – tai mūsų pareiga ir atsakomybė. Tai mūsų visų namai, kuriuos turime branginti ir puoselėti. Todėl stiprinkime Lietuvą kūrybingumu ir drąsa. Kurkime ją atviromis širdimis. Ši diena – laisvos Lietuvos ir laisvų jos piliečių šventė. Būkime kartu ir tikėkime savo Tėvyne. Tegul laisvė skamba, suvienydama lietuvius visame pasaulyje!“

Vilija Visockienė