APDOVANOTI DIEVO MALONĖS ŽENKLU

Birželio 10 dieną Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje vyko dvasingos iškilmės. Į Dusetas, su ganytojišku vizitu atvyko Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas.  21 Dusetų parapijos jaunuolių  buvo pasirengę iš Jo rankų  gauti Sutvirtinimo Sakramentą.

Sutvirtinimo Sakramentas – tai krikščioniškos brandos ženklas, teikiamas tik vieną kartą gyvenime. Šis Sakramentas – tai ženklas, kada tam pasirengęs žmogus yra sustiprinamas Šventąja Dvasia ir savo gyvenimu pasirengia liudyti krikščioniškąjį tikėjimą. Šį sakramentą žmogus priima savo  valia ir savo noru įsijungia į krikščioniškosios bendrijos gyvenimą. Sutvirtinimo metu gaunamos 7 Šventosios Dvasios dovanos:  išmintis, supratimas, tvirtumas, žinojimas, patarimas, maldingumas, pagarbi Dievo baimė.

Sutvirtinimo Sakramentas – ne prievolė, o jauno žmogaus pasiryžimas gauti Dievo malonės ženklą, kad sustiprėtų jo tikėjimas ir aplankytų stiprybė įveikiant visus gyvenimo iššūkius ir išbandymus.

Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas  kartu su Zarasų dekanato dekanu Remigijumi Kavaliausku ir Dusetų klebonu kan. Stanislovu Krumpliausku. Klausydami vyskupo pamokslo, kuriame jis kalbėjo apie tikėjimo reikšmę žmogaus gyvenime, apie tai, kad šiuolaikiniame  audringame, pilname pagundų pasaulyje kiekvienas turime nepamiršti, kad yra tiesos, meilės ir ramybės uostas – tikėjimas Dievu, į kurį visada yra atviri visi keliai ir takeliai.

   Po pamokslo, tvyrojant ramybei ir susikaupimui, jaunuoliai su savo Sutvirtinimo tėvais ir motinomis laukė didžiojo išsipildymo – vyskupo ranka suteikto Patepimo Ženklo, patvirtinančio Šventosios Dvasios dovaną.

Po Šv. Mišių tėveliai, pastoracinė taryba, mūsų klebonas  kan. Stanislovas, dėkojo Vyskupui Genadijui Linui Vodopjanovui už suteiktą parapijiečiams Sutvirtinimo Sakramentą, už  ypatingąjį palaiminimą, už tai, kad Jis yra mūsų Ganytojas, kad Jis yra su mumis.

Visi gavę Sutvirtinimo Sakramentą buvo apdalinti pažymėjimais ir pakviesti bendrai nuotraukai. Mūsų vyskupas savo šiltumu ir paprastumu sužavėjo parapijiečius – norinčių su Juo įsiamžinti fotografijose buvo daug. Ir nei vienas nebuvo neišklausytas.

Pasibaigus visoms iškilmėms susirinkome į brolišką agapę. Vyskupas domėjosi mūsų parapijos, bendruomenės ir miestelio istorija, sužinojo apie mūsų pastoracinės tarybos veiklą, bažnyčios ir bendruomenės atliktus darbus. Maloniai sutiko nusifotografuoti prie paminklo,  pastatyto Dusetų žydų atminimui, toje vietoje, kur stovėjo sinagoga. Patarė paženklinti Dusetų žydų geto vietą Užtiltės kaime.

Palinkėję J.E. Panevėžio vyskupui Genadijui Linui Vodopjanovui laimingo kelio, pakvietėme vėl apsilankyti Dusetose.

 Marija VARENBERGIENĖ