GEDULO IR VILTIES DIENA PAMINĖTA DUSETOSE

Birželio 14 dieną paminėti 76 – ąsias trėmimų pradžios metines dusetiškiai rinkosi į savo bažnyčią. Nors Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas jau birželio mėn. pradžioje kvietė parapijiečius paminėti Gedulo ir Vilties dieną, į Šventas Mišias susirinko tik negausus būrelis dusetiškių.

Šv. Mišių metu meldėmės už savo brolius, seseris, gimines, visus Lietuvos žmones iškentėjusius neviltį, badą, pažeminimus sovietų organizuotuose trėmimuose į atšiauriausius Sibiro kampelius. Žodžiai, kuriuos pamokslo metu pasakė klebonas kan. Stanislovas buvo pripildyti liūdesio ir pagarbos tiems žmonėms, kurie savo kančia padėjo iškovoti laisvę mūsų Tėvynei. Tarp tremties kankinių buvo paminėtas ir arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Po Šventų Mišių,  bažnyčios šventoriuje, nešini Lietuvos trispalve su juodu kaspinu, prie paminklo sovietinio teroro kankiniams,  susirinkome  prisijungti prie visos Lietuvos skelbiamos Visuotinos tylos minutės. Šią akciją paskelbė organizacija „Misija Sibiras“, primindami mums, kad per visus trėmimus iš Lietuvos buvo ištremta 131 000 tautiečių.

 Kartu su visa Lietuva 11 val. 59 min. būrelis parapijiečių tylos minute pagerbė  visus žuvusius už Tėvynę. Pagiedojome giesmę, skirtą iškeliavusiems į Amžinybę „Amžiną Atilsį, duok mirusiems Viešpatie…“.  Didingai nuskambėjo mūsų sugiedotas Lietuvos himnas, tarsi prijungdamas mūsų Dusetas prie visų Gedulo ir Vilties dieną mininčių tautiečių, kad niekada nepamirštume skaudžios, bet mums labai svarbios praeities. Tik visi kartu galime suvienyti Lietuvą ir tikėti, kad mūsų istorija yra gyva kiekvienoje širdyje, kiekvieną dieną.

                                               Marija VARENBERGIENĖ