Džiaugsmas augti — Fatimos jubiliejaus paminėjime Šiluvoje

Gegužės 13-ą dieną Dusetų ir Antalieptės piligrimai dalyvavo nacionaliniame Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjime Šiluvoje.

Kelionę organizavo nenuilstančioji piligrimė Bronė Latvėnienė.

Piligriminę kelionę pradėjome malda. Prašėme Aukščiausiojo globos mūsų šeimoms, jaunimui ir parapijai.  Gyvojo Rožinio būrelio vadovė antalieptiškė Stanislava Purvelienė  skaitė Rožinio maldą, visi pritardami, giedojome Rožinio himną.

Kaip įprasta, sustojome Tytuvėnuose. Aplankėme Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčią,  mūsų Bronytė  papasakojo apie vienuolyną ir bažnyčią. Pasimeldę  Šventųjų laiptų koplyčioje, vykome toliau.

Pagrindinės iškilmės buvo švenčiamos gegužės 13 d. pilnoje Šiluvos aikštėje priešais Baziliką drauge su Lietuvos vyskupais ir beveik pusšimčiu kunigų dėkojant Dievui už taikaus gyvenimo dovaną ir Mergelei Marijai – už paties dangaus priartinimą. Dangus kaip Mergelės Marijos parodytas žmogui jo gyvenimo horizontas nesyk buvo minėtas ganytojų žodžiuose, o jo būsimo grožio ir šviesos dalelę ne vienas, apsilankęs Šiluvoje, tądien liudijo išgyvenęs pavasario saulės nutviekstoje, gyvybės ir gyvenimo džiaugsmo pilnoje aikštėje kartu meldžiantis ir giedant su daugybe žmonių, šeimų su vaikais – artimais Dievo plano bendradarbiais, taikios ateities viltimi.

Malda kaip dvasinis tiltas sujungė dvi piligrimines šventoves dviejose žemėse – Lietuvoje ir Portugalijoje, kurios buvo palaimintos ypatingu Švč. Mergelės Marijos artumu. Keli tūkstančiai piligrimų Šiluvoje susivienijo su popiežiaus Pranciškaus ir milijono Fatimos maldininkų malda, tą dieną Šventajam Tėvui atvykus į šią Švč. Mergelės Marijos Fatimos šventovę minėti Dievo Motinos apsireiškimų šimtmečio ir kanonizuoti dviejų jos regėtojų – vaikų, per kuriuos ji prabilo XX a. pasauliui.

Gegužės 13 d. iškilmingai Eucharistijai vadovavo ir keliatūkstantinę minią Šiluvos aikštėje sveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Eucharistiją koncelebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Šv. Mišių dalyviams sveikinimą atsiuntė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana – besirengusio, tačiau negalėjusio atvykti nuncijaus homilijos tekstą perskaitė Kauno arkivyskupas.

Arkivyskupas Pedro López Quintana savo žodyje priminė Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje istoriją, atkreipdamas dėmesį, jog jų dalyviais būti Dievo Motina išsirinko tris vaikus – Jacintą, Pranciškų ir Liuciją. Jie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet turėjo tikėjimą, perduodamą šeimoje, kuri, nors ir vargingai, gyveno kaimo žmonių gyvenimą, buvo paprasta ir laiminga, dirbo kasdienius darbus, o sekmadieniais ilsėjosi.

Mišiose giedojo VDU Katalikų teologijos fakulteto choras „Veritas“ ir Kauno arkikatedros choras „Cantate“, vadovaujami Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, bei solistai Živilė ir Jonas Lamauskai (be kita, choras ir solistai prieš Mišias didingu giedojimu praturtino ir vysk. Kęstučio Kėvalo vadovaujamą Rožinio maldą, o po pamaldų dar pagiedojo Marijos garbei padovanodami daugiau šventės akimirkų Šiluvos piligrimams, kurie po pamaldų neskubėjo iš aikštės ir už tai dėkojo plojimais).

Iškilmių pabaigoje visus tikinčiuosius – Kauno arkivyskupas L. Virbalas pakvietė dar kartą išreikšti atsidavimą Dievo Motinai Pasiaukojimo malda patikint jai save, savo Tėvynę, jos dabartį ir ateitį.

Prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą arkivyskupas tarė nuoširdų padėkos žodį visiems Šiluvos piligrimams, Eucharistiją šventusiems broliams vyskupams ir kunigams, chorui, solistams ir vadovei už giedojimą, jauniesiems savanoriams, visiems, kurie ištvermingai dalyvavo vigilijoje, „Marijos radijui“, kurio transliacijų dėka į Fatimos jubiliejaus paminėjimą galėjo įsijungti visi norintys įvairiuose Lietuvos kampeliuose.

Mus nustebino žmonių gausa. Meldėmės Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje, prašydami sveikatos savo artimiesiems ir sau. Po šv. Mišių, vyskupų bei kunigų rankų uždėjimu, kiekvienas asmeniškai gavome palaiminimą.

Papietavę ir pasidalinę įspūdžiais pasukome namų link. Palaiminti ir džiaugdamiesi turininga diena užtraukėme mielą liaudies dainą. Džiaugsmą augti — gali skatinti tik pilnatviška saviraiška. Laimės, gyvenimo džiaugsmo, norų išsipildymo reikia ieškoti ne kažkur toli, o čia pat, nuoširdžiai ir kūrybingai atsidėjus patiems įprasčiausiems dalykams, o ypač išreiškiant meilę esantiems šalia. Tuomet įsibėgėja nuolatinio augimo procesas, to mes keliaudami ir būdami kartu siekiame.

Piligrimai dėkingi savo kelionių organizatorei Bronei Latvėnienei už prasmingą kelionę ir laukia naujų kelionių ir gerų įspūdžių.

 Piligriminės kelionės dalyvė Aldona Žiliukienė