Pagerbti Antalieptės kraštą garsinantys jubiliatai

dovidasĮpusėjus gruodžiui Antalieptėje buvo suruoštas neįprastas renginys – Antalieptės kraštą garsinančių jubiliatų pagerbimo šventė. Seniūnijos ir kultūros darbuotojai, pastoracinės tarybos nariai, seniūnaitės ir bendruomenių pirmininkai, paskatinti istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės ir kunigo kanauninko Stanislovo Krumpliausko, nusprendė surinkti šiais metais apvalius arba penketuku besibaigiančius jubiliejus pažyminčius garsius antalieptiškius ir drauge su jais šventėje pasidžiaugti jų darbais, o už Amžinybėn išėjusius nuoširdžiai pasimelsti. Sutikslinus gimimo datas buvo nuspręsta Šv. Mišių auka pagerbti į Amžinybę išėjusių arkivyskupo Mečislovo Reinio paskelbimo Dievo tarnu 15 metų sukaktį, dr. Kunigo Juozapo Čepėno 135 –ąsias, monsinjoro kun. Petro Baltuškos 85 –ąsias ir dr. Algimanto Žilėno 85 –ąsias gimimo metines.

Nuspręsta į šventę pakviesti ir pagerbti jubiliatus: istorijos mokslų daktarę Aldoną Vasiliauskienę, dr. Kun. Juozapo Čepėno sūnėną, Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kunigą Juozą Čepėną, advokatą Vytautą Zabielą su žmona Jorūne, pedagogą, kraštotyrininką Vincą Kibirkštį ir medžio drožėją, kryždirbį Praną Savicką, šiais metais švenčiančius gražias savo amžiaus sukaktis.

Kūrybingoji ir veiklioji seniūnaitė Olga Raugienė greitai apmetė renginio scenarijų, numatė ir paskirstė būtinus atlikti darbus ir pasiruošimas šventei įsisuko pilnu greičiu. Kadangi dirbo visi vieningai ir iš širdies, šventė ,,Iš praeities stiprybę semiam‘‘ išties buvo sklandi ir prasminga, atitinkanti adventinio buvimo dvasią.

Po Šv. Mišių, kurias aukojo kun. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas gana vėsioje Antalieptės bažnyčioje, dubenėlis karštos adventinės sriubos daugiafunkcinio centro salėje visus sušildė ir atgaivino. Į ją kulinarė Irina Steponėnienė įdėjo ne tik daržovių ir prieskonių, bet ir savo širdies šilumos, nusprendė šventės dalyviai.

Renginio vedančiajai O.Raugienei pakvietus, dalyviai sugiedojo Antalieptės himną. Prie jubiliatų stalelio pirmieji buvo pakviesti dr. Aldona Vasiliauskienė ir kun. Kan. Stanislovas Krumpliauskas pasidalinti mintimis apie savo veiklą ir atsakyti į pateiktus klausimus. Istorikė dr. A.Vasiliauskienė, jau dvi dešimtis metų tyrinėjanti Vladimiro kalėjime nukankinto antalieptiškio arkivyskupo Mečislovo Reinio darbus ir gyvenimo kelią, kalbėjo apie jo nuveiktus darbus, surišdama juos su dabartiniais gailestingumo metais, paskelbtais visoje respublikoje. Pasakojo apie Vladimiro tikinčiųjų piligriminę kelionę M.Reinio keliais ir daug kitų įdomių dalykų.

Antalieptiškių padėką jai įteikė abiturientas Dovydas, ta proga padeklamavęs savos kūrybos eilėraštį.

Kun. kan. S.Krumpliauskas taip pat gana išsamiai pasakojo apie savo kunigystės kelią, švietėjišką veiklą, kelionę į Šventąją žemę ir kt.

Seimūnas Rokas Žilinskas širdingai pasveikino jubiliatus, įteikdamas jiems gėlių ir padėkos raštus, padėkojo šventės organizatoriams.

Jubiliatą, šalyje žinomą advokatą Vytautą Zabielą ir jo žmoną gydytoją Jorūnę susirinkusiems pristatė Regina Kuliešienė, buvusi Antalieptės bibliotekos vedėja ir Purvynės bei Naršėnų bendruomenės pirmininkė. Ji dėkojo Jorūnei už patarimus ir pagalbą kuriant bendruomenę ir organizuojant jos veiklą. Advokatas V.Zabiela, šiose pareigose išdirbęs 57 –rius metus, kalbėjo apie savo veiklą, atstovaujant Antalieptės krašto žmones Tarptautiniame tribunole bolševizmo nusikaltimams pasmerkti. Jis buvo išrinktas šio tribunolo pirmininku ir vadovavo visam jo darbui.

Išėjusius Amžinybėn jis pakvietė pagerbti tylos minute.

Pedagogas ir kraštotyrininkas, ilgametis Antalieptės technikumo, o vėliau vidurinės mokyklos direktorius Vincas Kibirkštis daugiau kalbėjo apie dr. Algimanto Žilėno nuopelnus Antalieptės kraštui, kukliai nutylėdamas savo darbus kraštotyroje, muziejaus turtinimą ir globą, darbą Nacionalinio Integracijos Instituto bityne ir ten vedamus edukacinius užsiėmimus bei kitą visuomeninę veiklą.

Medžio drožėjas ir kryždirbys Pranas Savickas, kurio meniškų drožinių paroda puošė vieną salės sieną, taip pat kukliai kalbėjo apie drožybą, labiau prisimindamas praeitus laikus, kai buvo statoma hidroelektrinė, o jis dirbo labai atsakingose ryšininko pareigose.

Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius išsakė jubiliatams skirtų daug gražių padėkos žodžių, apdovanojo juos gėlėmis ir suvenyrais. Sveikino zarasiškė Gražina Ragauskaitė bei seimo nario A.Dumbravos padėjėja Regina Raščiauskienė.

Renginį labai pagyvino ir sušildė muzikiniai intarpai, kurių metu dainavo dusetiškiai Margarita Simokaitytė ir Tadas Grinevičius, antalieptiškiai Loreta Alaunienė ir Mykolas Piurko.

Šiltas, dvasingas jubiliatų pagerbimas tikrai tapo įsimintina švente, pirmą sykį suruošta rajone, o gal ir šalyje. Ačiū antalieptiškiams už ją.

 

Leokadija Malcienė, nuotr. Vinco Kibirkščio

Nr.1 dovidas Nr.2

Pirma nuotr.. Iš kairės: Olga Raugienė, kan. Stanislovas Krumpliauskas, Aldona Vasiliauskienė

Antra nuotr.. Abiturientas Dovydas

Trečia nuotr.. Iš kairės: Olga Raugienė, Jorūnė Zabielienė, Vytautas Zabiela